Privacy-verklaring IT Limburg

Verantwoordelijke plaats

De verantwoordelijke plaats voor verwerking van persoonsgegevens is:
IT Limburg, gevestigd aan Langs de Hey 5 te (6136 KR) Sittard, gemeente Sittard-Geleen, Nederland, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.itlimburg.nl
Langs de Heij 5, 6136 KR, Sittard, gemeente Sittard-Geleen, Nederland. Telefoon +31 46 4585550

Doelen van de gegevensverwerking, rechtsgronden en geoorloofde belangen

IT Limburg verzamelt, verwerkt en slaat persoonsgegevens uitsluitend op in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen en indien dat nodig en vereist is om aan de contractueel vastgelegde verplichtingen tussen IT Limburg en de klant te voldoen.

IT Limburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • IT Limburg verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens die IT Limburg verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van IT Limburg;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die IT Limburg verwerkt

De website en/of dienst van IT Limburg heeft niet de intentie informatie te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. IT Limburg kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. IT Limburg adviseert ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat IT Limburg zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@itlimburg.nl, dan verwijdert IT Limburg deze informatie.

IT LImburg verzamelt geen andere bijzondere gegevens zoals over iemands gezondheid, strafrechtelijk verleden of politieke voorkeur.

Geautomatiseerde besluitvorming

IT Limburg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IT Limburg) tussen zit.

Hoe lang IT Limburg persoonsgegevens bewaart

IT Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer strikt dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

IT Limburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IT Limburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IT Limburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet en smartphone. De cookies die IT Limburg gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan IT Limburg hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowsers zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IT Limburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij IT Limburg een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover IT Limburg beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@itlimburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt IT Limburg u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. IT Limburg reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IT Limburg  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe IT Limburg persoonsgegevens beveiligt

IT Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@itlimburg.nl. IT Limburg heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

TLS (voorheen SSL). IT Limburg verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.